Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Kyai Kalamwadi ngudhar piwucal babagan jejodhoan

-
Poenk Poerwa

Asta tengen tegesipun etungen panggawemu, saben dinten sudiya, sanggup dados kengkenan, tiyang estri sampun dados wajibipun ngrewangi ingkang jaler anggen-ipun pados sandhang pangan.

Bau tegesipun kanti, genahipun tiyang estri punika dados kantinipun tiyang jaler, tumrap ngleksanakaken samubarang ingkang prelu. Sikut tegesipun singkuren sakehing panggawe ingkang luput.

Ugel-ugel tegesipun sanadyan tukar padu, nanging menawi taksih sami tresnanipun inggih boten saged pedhot. 

Epek-epek tegesipun ngepek-ngepek naminipun ingkang jaler, awit tiyang estri punika manawi sampun krama, naminipun lajeng nderek naminipun ingkang jaler, inggih punika ingkang dipunarani wa-rangka manjing curiga, warangka-nipun wanita, curiganipun naminipun tiyang jaler.

Rajah (wonten ing epek-epek) tegesipun tiyang estri puniku panganggepipun dhumateng guru-lakinipun kados panganggepipun dhumateng raja. Driji tegesipun drejeg utawi pager, inggih punika iderana jiwanipun sampeyan ngagem pager kautaman, wanita punika kedah andarbeni ambeg ingkang utami, dene driji sadaya wau wonten tegesipun piyambak-piyambak.

Jempol tegesipun empol, menawi wanita dipunkarsakaken dening priyanipun, punika ingkang gampil getas renyah kados dene empoling klapa. 

Driji panuduh, tegesipun wanita kedah nglakoni punapa sapituduhipun ingkang priya. 
Driji panunggul, tegesipun wanita wajib ngunggulaken dhumateng priyanipun, supados nyupangati sae. 
Driji manis, tegesipun wanita kedah anggadhahi pasemon utawi polatan ingkang manis, wicaranipun kedah ingkang manis tuwin prasaja.
Jentik, tegesipun tiyang estri puniku wewengkonipun namung sapara gangsalipun tiyang jaler, mila kedah setya tuhu dhumateng priyanipun. Kuku tegesipun anggenipun rumeksa marang wadi, paribasanipun ampun ngantos longgar tapihipun.
Menggah pikukuhipun tiyang jejodhoan punika, wanita kedah setya dhumateng priyanipun sarta kedah nglampahi sekawan prekawis, inggih punika: pawon, paturon, pangreksa, punapa dene kedah nyingkiri padudon. Tiyang jejodhoan manawi sampun kados piwulang punika, tamtu saged menangi wilujeng saha kathah tentremipun.
Kyai Kalamwadi lajeng paring pangandika malih, dene ingkang dipunpangandikakaken bab pikekahipun tiyang jejodhoan. Saking pangandikanipun Kyai Kalamwadi, tiyang jejodhoan punika pikekahipun kedah anggadhahi manah emut, ampun ngantos tumindhak ingkang boten leres. Menggah pikekahipun tiyang jaler ningkah punika, sanes dunya lan sanes rupa, pikekahipun namung manah emut. -

Oleh : Damar Sri Prakoso 

Leave a Reply