Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Suroan ing Gunung Kawi

-
Poenk Poerwa

Ewonan warga  Malang Raya  kang   melu  anyekseni ritual buang bucal kanthi ngobong ogoh-ogoh ing  Gunung Kawi. Acara kanggo mengeti siji  suro ing  Gunung Kawi Kabupaten Malang,  tiba pas dina Selasa  7 Des 2010. Kajaba iku, acara iki ugo kanggo ngrayakake tekane warsa enggal Islam 1432 H.

Ritual Gunung Kawi iki digelar pas tanggal 1 Muharram  kang biasa kasebut wayah 1 Syuro.  Acara tahunan iki disuguhake kanthi acara kirab yaiku ;  nggawa mubeng ogoh-ogoh, sak wise mari ogoh-ogoh iku mau diobong dening tetua adat ing papan  pesarean. Kajaba ogoh-ogoh, para warag kang melu kirab ugo nggawa kembang puspo warna kang ditabur ing dalanan. Hasile bumi ing Gunung Kawi ora ketinggalan melu munyer amarga diasta sing duwe.
Dening sasmitane acara kirab kuwi, warga Gunung Kawi padha paring shodaqoh ngalab berkahing Sang Hyang Widhi. Mugya tansah pinaringan rahayu, gangsar anggenya golek pangan, sandang lan kadherajatan. 

" Menika satunggaling  raos muji syukur masyarakat Gunung Kawi dumateng ingkang Maha Kuwaos.  Kajawi menika ugi  dipun damel pakurmat dumateng  para sesepuh pinisepuhipun tlatah  Gunung Kawi, inggih menika Eyang Djugo dalah Raden Mas Imam Sudjono," ngendikane  bapak Nanang Yuwono kang  kadhapuk tetuane Gunung Kawi

Miturut pangandhikane juru kunci, kegiatan ritual ing Gunung Kawi tanggal 1 Suro iki pancen wus didadekake kalender tahunan dening Pamarintah Kabupaten Malang. Sak liyane kanggo ajang pamer wisata budaya , kirab iki uga kanggo wisata agrobisnis.   

" Sak derengipun paripurna , Kirab menika dipun paringi pratanda dening mbakar ogoh-ogoh satunggaling  lambang angkara murka ing donya.  Kanthi dedunga mugya sedaya masyarakat Gunung Kawi khususipun saget kalis nir ing sambikala ,” 

Satungaling penonton kang sempat dak suwun pendapat, matur bilih putrane paling seneng ndereake kegiatan suroan iki.


Rute kirab kang ditempuh yaiku, ngubengi area komplek religi Gunung Kawi Dening warga kanthi gotong royong ngiringake lakune ogoh-ogoh kanthi dandanan aneka warna. Diwiwiti pasukan kang ngawa ubo rampe, pasukan tumpeng, sarta warga kang macak dandan kaya raksasa sinambi manggul patung gedhe arupo  ogoh-ogoh.

Leave a Reply