Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Hajat Kepala SKB Kab. Malang

-
Poenk Poerwa

Sabtu, 20 Nopember 2010. Bapak Bambang HS  ingkang mandegani Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB) Kadipaten Malang  kagungan hajat inggih menika adicara resepsi dhaup palakrama putrinipun kinasih ingkang paring asma  Rara Nimas Nisfulaili Setyaningtyas Ariesti (Lely - Tumpang).  Nimas Lely menika kapundhut garwa dening Raden Mas Indra Bagus Permadi (Indra - Makasar). Adicara menika kalampahan karajut kalian urut reroncenipun adicara ijab Kabul ingkang sampun kalampahan ing  dinten Kamis, 18 Nopember 2010 ing griya Kec. Tumpang.  Nanging adicara panggih pinanganten dipun laksanaaken wonten ing Gedung PGRI Kecamatan Poncokusumo Kadipaten malang.

Upacara panggih pinanganten ingkang dipun tindakaken dening Bapak Bambang sarimbit menika  ngagem adat widhi widhana pepanggihan temanten adhat Jawi. Artosipun, urut reroncenipun adicara panggih ingkang kalampahan menika antawisipun ;
Sasampunipun temanten kakung rawuh ing griya pasamuan, temantin putri jengkar saking tepas wangi kairing dening Bapa biyung kinasih Bapak Bambang saha Ibu Susilowati tumuju ing ngarsa regol. Kalajengaken adicara liru sekar mayang sakembaran ingkang dipun asta dening kadang temanten kakung sumawa temten putri. 2)  Adicara candakipun inggih menika hambalang gantal ingkang arupi daun sirih ingkang kaiket dening lawe; 3)  Tumindakaken amidhak Kuntala ; 4) Tumuju sasana handita kalian sesidhuran; 5) Bobot Timbang ; 6) Tanem lenggah temanten ing dampar kencana; 7) Kacar kucur; 8) Dhahar sekul sesarengan ( dulang-dulangan); 9) Unjuk Tirta wening; 10) Mapak rawuhing besan; 11) Sungkeman.

Sasampunipun adicara panggih paripurna, Bapak Sarna (Staf SKB. Kab. Malang) kadhapuk dados jejering pambiwara sesulihipun bapak Bambang HS, ngaturaken sesambetan atur pambagyaharja / atur panampi pasrahipun kulawarga temanten kagung dumateng kulawarga temanten putri.

Adicara ingkang pungkasan inggih punika ramah-tamah. Ing adicara ramah tamah ingkang hamengku gathi Bapak Bambang HS paring pakurmat dhumateng para tamu dalah undangan katuran dhahar dedhaharan ingkang sampun kasiapaken dening para badya saha sinoman.

Satunggaling tamu undangan ingkang rawuh inggih menika Bapak/Ibu Sucahyono Kepala BPPNFI Regional IV Surabaya. Kanthi karawuhan Bapak Sucahyono sarimbit, Bapak Bambang HS ingkang hamengku gathi nyuwun dumateng Bapak Sucahyono kapurih hanglantunaken satunggaling tembang nostalgia kairing dening electon.

Dumateng pinanganten kekalih mugya saget dados pinanganten ingkang sakinah, mawadah wa rahmah, ugi saget dados pasangan jejodhoan dumugi kaken-kane saha ninen-ninen. Amien.

Leave a Reply